Actievoorwaarden

Geld-Terug-Actie bij aankoop van kleine energiebesparende materialen.

Onderdeel van landelijke regeling ‘Regeling Reductie Energiegebruik’

  

In deze actievoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

Organisator:       Stichting Duurzaam Thuis Twente voert de Geld-Terug-Actie Poen voor Groen uit in opdracht van de deelnemende gemeenten.

Deelnemer:        Iedereen uit de deelnemende gemeente die aan de actievoorwaarden voldoet en een volledige en correcte aanvraag doet.

Gemeente(n):     De zeven gemeenten waar de Poen voor Groen-actie loopt. Dit zijn: Almelo, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand. In 2022 loopt de actie alleen nog in Hof van Twente.

Deelnemende bedrijven: Lokale winkels die aan de actie meedoen en waar u de energiebesparende artikelen kunt kopen. Zie lijst met deelnemende bedrijven.

Actiewebsite:     Website van de actie Poen voor Groen waar u informatie over de actie vindt en uw aanvraag kunt doen.

Materialenlijst:  Overzicht van de kleine energiebesparende artikelen, producten en materialen die meedoen in de Poen voor Groen-actie

  

1. Algemeen

I.               Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Geld-Terug-Actie (Poen voor Groen) bij aankoop van kleine energiebesparende materialen, en in een aantal gemeenten ook energiezuinig witgoed. Deze actie wordt door de stichting Duurzaam Thuis Twente (hierna organisator) georganiseerd.

II.              De actie heeft als doel het gebruik van (kleine) duurzame maatregelen te promoten en te bevorderen. In een beperkt aantal gemeenten komt energiezuinig witgoed ook in aanmerking voor de geld-terug-actie.

III.             De actie eindigt vooralsnog op 31 december 2021 of op het moment dat het budget dat door de betreffende gemeente beschikbaar is gesteld, is uitgeput. De actie loopt in Hof van Twente nog door tot en met 31-12-2022.

IV.            De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

V.             De actie geldt voor materialen die vermeld zijn op de materialenlijst op de actiewebsite.

VI.            Voor witgoed gelden de aanvullende voorwaarden. Je levert het oude, niet energiezuinig apparaat in bij aanschaf van een nieuw apparaat. En alleen apparaten met het meest zuinige NIEUWE energielabel komen in aanmerking voor de subsidie. Subsidie op witgoed is onder voorwaarden uitsluitend van toepassing voor inwoners van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Twenterand.

VII.            De actie geldt voor materialen die zijn aangeschaft bij bedrijven uit de deelnemende gemeenten of via websites van deze lokale aanbieders. Zie actiewebsite voor een overzicht van deelnemende bedrijven.

VIII.           De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden of materialenlijst te wijzigen. Actuele actievoorwaarden, voorzien van een datum, zijn te vinden op de actiewebsite.

 

2. Deelname

I.               Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.

II.              Deelname aan de actie is vrij en gratis.

III.             Deelname aan de actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en een vaste woon- of verblijfplaats hebben in een van de deelnemende gemeenten.

IV.            De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een digitaal administratiebestand; op dit bestand is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de actie.

V.              Deelnemer aan de actie is eenieder die -via de actiewebsite- het deelnameformulier volledig invult en een goed leesbare kassabon aanlevert.

VI.            Deelnemer dient één kassabon in waarop alleen materialen staan die aan de actie meedoen (zie materialenlijst). Kassabonnen waarop ook andere –niet actie- artikelen staan, worden niet in behandeling genomen.

VII.           Deelnemer levert het ingevulde deelnameformulier en de bijbehorende kassabon in via de actiewebsite.

VIII.          Per adres wordt één keer een bedrag uit de Geld-Terug-Actie overgemaakt. Als voor een adres al een aanvraag is ingediend, kan de deelnemer geen tweede aanvraag doen.

IX.             Door deelname aan de actie kan maximaal € 50,- worden ontvangen op een door de deelnemer in het deelnameformulier opgegeven IBAN-nummer.

X.              Is het bedrag op de ingediende kassabon lager dan € 50,- dan krijgt de deelnemer dit lagere bedrag terug.

XI.             De uiterste deelnamedatum is vooralsnog 31 december 20212 (alleen gemeente Hof van Twente). Formulieren die na die datum worden ingediend, neemt de organisator niet meer in behandeling.

XII.           Alle inzendingen worden eigendom van de organisator.

XIII.          In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt de organisator zicht het recht voor om deelnemers uit te sluiten en geen geld over te maken.

XIV.         De organisator maakt het bedrag binnen 6 weken na het indienen van een aanvraag die voldoet aan de actievoorwaarden over naar het in deelnameformulier opgegeven IBAN-nummer.

XV.           Als een deelnemer het bedrag niet binnen voorgenoemde termijn heeft ontvangen op het in het deelnameformulier opgegeven IBAN-nummer, kan de deelnemer dit tot 6 weken na afloop van actieperiode melden aan organisator via 085-1850130 (gratis) of via info@poenvoorgroen.nl

 

3. Privacy

I.               De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze actie. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

II.              De Organisator verzamelt en verwerkt in het kader van de actie uw naam/adres/e-mailadres/IBAN nummer om de € 50 naar u over te maken. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III.             De organisator bewaart de gegevens van de deelnemers zo lang als de actie voortduurt. Daarna worden deze gegevens verwijderd. In het geval de deelnemer zich heeft aangemeld voor een of meerdere nieuwsbrieven worden de gegevens bewaard in de database van Duurzaam Thuis Twente. Deelnemer heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan de deelnemer een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar: info@duurzaamthuistwente.nl.

 

4. Aansprakelijkheid

I.               De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

II.              De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de gekochte producten of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de gekochte producten. De organisator verleent geen garanties op de gekochte producten.

III.             De organisator is ook niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

IV.            De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

5. Slotbepalingen

I.               De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.poenvoorgroen.nl

II.              Klachten met betrekking tot de actie kunnen per mail bekend worden gemaakt aan de organisator via info@poenvoorgroen.nl, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht de organisator zal reageren.

III.             Alle auteursrechten op de inhoud van onze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de organisator.

Aldus opgemaakt te Losser op 01 september 2020 en bijgewerkt op 15 januari 2022